Terk Sebebi İle Açılacak Boşanma Davası Öncesi Yapılan İhtarın Usulü

Terk sebebiyle boşanma davasında ihtarın usulü konusunu aşağıdaki ay­rımlamaya göre inceleyeceğiz; ihtar süresi, ihtarın tebliğ edilmesi, evin hazırlanması, yurt dışına davet, iki ihtarda bulunulması hali. Şimdi bu konuya ilişkin olmak üzere Yargıtay’da yapıla uygulamalara örnekler de vermek suretiyle ayrıntılı açıklamalarda bulunalım. İhtarın Süresi Bilindiği üzere ihtarın şekli, süresi ve şartlarının açılmış olan terk sebebiyle boşanma…

Detaylar

Terk Sebebiyle Boşanma Davası: İhtarla Yol Gideri

Terk sebebiyle boşanma davasında; muhatap (davalı), bulunduğu yerden başka bir şehre ya da aynı şehirde uzak bir mesafeye çağrılıyor ise “yol giderini” karşılayacak paranın gönderildiğinin de ihtar kararında belirtilmesi gerekmektedir. “Yol giderinin” davalı eş tarafından alındığı veya alınmasının reddedildiği günden itibaren davet edilen eşin iki aylık dönme süresi işlemeye başlar. Y2HD. 21.3.1984. 2**3-2**1. Bu anlatım…

Detaylar

İhtar Koşulu Gerçekleşmelidir

Terk sebebiyle boşanma davasında karar verilebilmesi için ihtar dosyası mutlaka incelenmeli ve temyiz edildiğinde de bu dosya Yargıtaya gönderilmelidir. (TMK. m. 164) “….Dava, terk nedeniyle boşanma davasıdır Antalya 1. Aile Mahkemesinin 2003/7 Değişik işler sayılı ihtar dosyası celp edilmeden delillerin bu çerçevede toplanıp değerlendirilmesi yapılmadan yazılı şekilde şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verilmesi doğru görülmemiştir.”…

Detaylar

Ailenin Korunmasına Dair Kanuna göre tedbir alınmamış olmalıdır

Terk sebebiyle boşanma davasının kabul edilebilmesini engelleyen ortak yaşamdan ayrılmanın hukuka uygun olduğu durumlardan bir diğeri de Ailenin Korunmasına Dair Kanuna göre tedbir alınmış olmasıdır. Bu konuda Yargıtay’da yapılan bir uygulamaya örnek verelim: “..Medeni Kanunun 164. maddesi; eşlerden birinin evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebeple ortak konuta…

Detaylar

Makul Süre Geçmiş Olmalıdır

Davalı eşin başlangıçta ayrı yaşama hakkının bulunması bu hakkın sonsuza kadar süreceği anlamına gelmez. “….. Davalı kadının başlangıçta ayrı yaşama hakkının bulunması bu hakkın sınırsız süreceği anlamına gelmez. Davalının evi terk tarihi ile ihtar istek tarihi arasındaki süre nazar alındığında davacı İhtar isteğinde haklı olup, davalı kadın ihtara uymamakta haklılığını kanıtlayamamıştır. Boşanma davasının kabulü gerekirken…

Detaylar

Ayrı Yaşamak Konusunda Ortak Arzu Bulunmamalıdır

Karı koca ayrı yaşamak konusunda mutabık kalmışlarsa başka bir anlatımla karı koca karşılıklı anlaşmayla ayrı yaşamakta iseler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 164 hükmü (7 43 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 132 inci maddesi. ) kapsamında bir terkten söz edilemez. AKINTÜRK, s. 221, TEKİNAY, 229, OĞUZMAN/DURAL, s. 120. Tabi ki Bu durumda açılan terk sebebi…

Detaylar

Evlenmenin Butlanı Davası Bulunmamalıdır

Terk Sebebine Dayanan Boşanma Davası açılabilmesi için zorunlu gerçekleşmesi gereken koşullar vardır. Bu koşullar gerçekleşmez ise dava red edilmelidir. Dava öncesinde evliliğin iptali davası (Butlan Davası) mevcut ise yasaya göre boşanma davası olgusunu tüm koşulları oluşmuş olup ayrı olan eş, yargı yolu ile verilen haklı bir ayrı yaşama gerekçesine sahiptir. Bu şekilde alınmış bir kararın…

Detaylar

Ayrılık Kararı Bulunmamalıdır

Ayrı bir boşanma davası veya ayrılık davası varsa boşanma veya ayrılık davası karara bağlanmamış, boşanma veya ayrılık davası karara bağlanmış olup kesinleşmemiş ya da boşanma veya ayrılık davası müracaata bırakılmış ya da feragat edilmiş ya da davanın esastan reddinden sonra yeterli süre geçmemiş olabilir. İhtarın usulüne uygun olup olmadığı kendiliğinden araştırılmak zorunda olduğundan ayrı boşanma…

Detaylar

Tedbir Nafakası Verilmişse Dava Tarihinden Dört Ay Geçmiş Olmalıdır

Konuyu Öncelikle 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin hükümlerine göre incelemek gerekmektedir. 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 161 inci maddesi ile aile ödevlerinin yerine getirilmemesi ya da eylemleri ile diğer eşi tehlike, zarar ya da utanca düşürmeleri durumunda etkilenen taraf hakimden müdahalede bulunmasını isteyebilir. Hakimin ilk yapacağı iş daha ağır kararlar almadan Önce ona ödevlerini hatırlatarak…

Detaylar

Ayrı Davanın Reddinden Sonra Yeterli Süre Geçmemişse

Terk sebebiyle boşanma davasında; eve dön çağrısında bulunabilmek için boşanma davasının reddine ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren en az dört aylık sürenin geçmesi zorunludur. (TMK. m. 164). Aşağıda genel kabul görmüş ve yasalarda da açık bir şekilde ifade edilmiş olmasına rağmen temyiz nedeni ile yargıtaya giden örnek davalara yargıtayın ayrım gözetmeksizin aynı kararı verdiği görülmektedir. Yerel…

Detaylar